• 123-456-7878
  • info@yourwebsite.com
ผลิตภัณฑ์ Organic (ออร์แกนิก)

ผลิตภัณฑ์ Organic (ออร์แกนิก)

ผลิตภัณฑ์ ORGANIC (ออร์แกนิก)

หลายปีที่ผ่านมา กระแสรักสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะคนปัจจุบัน มีภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคมากมาย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก มลภาวะ สิ่งแวดล้อม อาหาร สารเคมี ภาวะความเครียด  ตัวกระตุ้นเหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการทำลายสุขภาพของเรา

เมื่อเริ่มตระหนักว่าร่างกายนั้นสำคัญ กระเเสการเลือกวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิถีธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ Organic (ออร์แกนิก) จึงเข้ามามีบทบาท และเป็นทางเลือกนึง ของคนในยุคปัจจุบัน

คำว่า Organic (ออร์แกนิก) คืออะไร?

Organic (ออร์แกนิก) หมายถึง การเกษตรอินทรีย์, อาหาร และ สินค้าที่เกิดจาก ฟาร์ม หรือ แหล่งผลิต ที่มีระบบการผลิต ที่ไม่พึ่งพาการใช้สารเคมี ฮอร์โมน หรือปุ๋ยเคมีใดๆ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ไม่เพียงแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และ อาหาร ที่เป็นถูกผลิตขึ้นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ในปัจจุบัน สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผัก ผลไม้ และสมุนไพรออร์แกนิค ก็เป็นอีกทางเลือกนึง ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องสัมผัสกับร่างกายเรา ก็เริ่มออกสูตร ออร์แกนิก มาให้เลือกซื้อ เลือกใช้กันอย่างมากมาย ซึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าแบบออร์แกนิคนั้น โดยมากเลือกจะใช้วัตถุดิบที่เป็น พืช ผัก สมุนไพร ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มาเป็นส่วนผสม

ทำไม ผลิตภัณฑ์ Organic (ออร์แกนิก)

จึงดีกับเราเมื่อสิ่งต่างๆ รวบตัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ มีผลกับร่างกายเรา การรับประทานหรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในวิถีตามธรรมชาติ ก็เป็นทางเลือกนึงที่มีส่วนช่วยลดการใช้สารเคมีลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ยังมีส่วนช่วยลดสารพิษตกค้างในร่างกาย ซึ่งสารพิษตกค้างเหล่านี้นี่เอง ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรค ของคนในยุคปัจจุบัน


Share This

Comments

Subscribe To Our Newsletter